Aviso Legal

Ó titular desta páxina Web é 7Play Holdings, S.L., con CIF número B10756427, domicilio en Camiño das Ceudas 2 Bis, 28232 Las Rozas (Madrid), dirección de e-mail info@7play.es, teléfono +34 919 89 22 00. A Entidade atópase inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 43664, Folio 200, Folla M-770815.
 

A utilización desta páxina Web atribúe a condición de Usuario a quen o faga e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal. O Usuario deberá ler estas condicións cada vez que acceda a esta Web, xa que poden ser modificadas en diante. Algúns aspectos desta páxina Web, pola súa especialidade, poden estar suxeitos a condicións ou regras particulares que poden substituír, completar ou modificar este Aviso Legal, polo que tamén deben ser aceptadas polo Usuario que os utilice ou acceda a eles.

 

Todos os contidos desta Web (textos, fotografías, gráficos, imaxes, tecnoloxía, software, links, contidos audiovisuais ou sonoros, deseño gráfico, código fonte, etc., así como as marcas e demais signos distintivos son propiedade do titular da Web ou de terceiros, non adquirindo o Usuario ningún dereito sobre eles polo mero uso desta Web.

 

Queda prohibido o uso desta Web coa finalidade de lesionar bens, dereitos ou intereses do titular da Web ou de terceiros. Queda igualmente prohibido realizar calquera outro uso que altere, dane ou inutilice as redes, servidores, equipos, produtos e programas informáticos do titular da Web ou de terceiros.

 

O Usuario deberá absterse de: a) reproducir, copiar, distribuír, poñer ó dispor de terceiros, comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos desta Web, salvo nos casos contemplados na lei ou expresamente autorizados polo titular da Web ou os titulares dos dereitos; b) reproducir ou copiar para uso privado o software ou as bases de datos existentes nesta Web, así como comunicalos publicamente ou poñelos ó dispor de terceiros cando iso conleve a súa reprodución; c) extraer ou reutilizar todo ou parte substancial dos contidos integrantes desta Web.

 

O Usuario é responsable de que a información que proporcione a través desta Web sexa certa. Para estes efectos, o Usuario responde da veracidade de todos os datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información facilitada, de tal forma que responda á súa situación real. O Usuario será responsable das informacións falsas ou inexactas que proporcione e dos prexuízos que iso cause ó titular da Web ou a terceiros.

 

O Usuario que queira introducir ligazóns a esta Web desde as súas propias páxinas Web estará obrigado a cumprir as condicións seguintes: a) a ligazón unicamente vinculará coa home page, non podendo reproducila de ningún xeito; b) non poderán establecerse frames ou marcos de calquera tipo que rodeen a Web ou permitan visualizala a través de direccións da internet distintas ou conxuntamente con contidos alleos a esta Web, de forma que produza, ou poida producir, erro ou confusión nos usuarios sobre a procedencia do servizo ou o seu contido, implique un acto de comparación ou imitación desleal, sirva para aproveitar a reputación, marca e prestixio do titular desta Web ou se faga de calquera outro modo que estea prohibido pola Lei; c) desde a páxina que realice a ligazón non poderá efectuarse ningún tipo de manifestación falsa ou inexacta sobre o titular desta Web, sobre a calidade dos seus servizos ou sobre os seus empregados ou clientes; d) O remitente non poderá utilizar o nome, a marca ou calquera outro signo distintivo do titular desta Web dentro da súa páxina, salvo nos casos autorizados pola lei ou permitidos expresamente polo aquel; e) a páxina que estableza a ligazón deberá observar a legalidade vixente e non poderá dispoñer de ou enlazar con contidos ilícitos, nocivos, contrarios á moral e ós bos costumes, que produzan ou poidan producir a falsa idea de que o titular desta Web apoia ou apoia, as ideas, manifestacións ou actuacións do remitente ou que resulten inadecuados en relación coa actividade desenvolvida polo titular desta Web, @teniendo en cuenta os contidos e a temática xeral da páxina Web onde se estableza a ligazón.

 

O titular desta Web non é responsable de controlar que nela non existan programas maliciosos ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ó Usuario, en todo caso, dispoñer de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección destes elementos. #De acordo con iso, o titular desta Web non se responsabiliza dos danos producidos a equipos informáticos durante o acceso á presente Web. Igualmente, o titular desta Web non será responsable dos danos producidos ós Usuarios cando devanditos danos teñan a súa orixe en fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que interrompan o servizo da Web.

 

Esta Web inclúe dispositivos técnicos de ligazón que permiten ó Usuario acceder a outras páxinas da internet (ligazóns). Nestes casos, o titular desta Web só será responsable dos contidos e servizos fornecidos a través das ligazóns en canto coñeza a súa ilicitud e non os haxa desactivado diligentemente. Se un Usuario considerase que existe unha ligazón con contidos ilícitos ou inadecuados, poderá notificalo, sen que iso supoña que se estea obrigado por iso a retirar a correspondente ligazón. O titular desta Web non coñece os contidos e servizos das ligazóns e por tanto non se fai responsable polos danos derivados da súa falta de calidade, desactualización, indispoñibilidade, erro, inutilidade ou ilegalidade e non responde das manifestacións realizadas ou dos contidos ou servizos proporcionados a través deles. Se calquera usuario ten coñecemento de que as ligazóns remiten a páxinas cuxos contidos ou servizos son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos ou inmorais poderá poñerse en contacto co titular desta Web indicándoo.

 

O presente Aviso Legal réxese integramente pola lexislación española. O Usuario comprométese a facer un uso correcto desta Web de conformidade coa Lei, co presente Aviso Legal, así como coas demais condicións, regulamentos e instrucións que, no seu caso, puidesen ser de aplicación O Usuario responderá fronte ó titular desta Web e fronte a terceiros, de calquera danos ou prexuízos que puidesen causarse por incumprimento destas obrigacións.