Condicións Xerais de Contratación

CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN.

Lembrámoslle que, de conformidade co Real Decreto 899/2009, do 22 de maio, polo que se aproba a carta de dereitos do usuario dos servizos de comunicacións electrónicas, o consumidor ten dereito a resolver o contrato sen penalización algunha en caso de non aceptación das novas condicións e/ou tarifas.

As presentes condicións xerais substitúen a calquera condicións xerais previas que difiran no seu contido e/ou obrigacións, as cales quedarán sen efecto.

A contratación dos servizos obxecto deste contrato (conxuntamente, os servizos), no seu caso provistos ou facilitados por 7 P SERVIZOS INTEGRADOS, S.L., con domicilio en Rúa Eduardo Guitán, 11, 19002 Guadalaxara, C.I.F.: B-04998456, e/ou terceiros*, e baixo a marca 7PLAY e dominio www.7Play.es , implica a aceptación das presentes condicións xerais, que foron elaboradas de conformidade coa normativa vixente e que, sen prexuízo de calquera outras condicións particulares, son as únicas aplicables á prestación dos servizos a consumidores e usuarios finais, tanto persoas físicas como xurídicas (en diante, o cliente).

* Consideraranse terceiros aqueles a través dos cales 7PLAY prestará os seus servizos obxecto das presentes CGC, e naquelas zonas nas que 7PLAY así o determine.

Con todo, o anterior e a efectos prácticos, 7PLAY e/ou os terceiros de 7PLAY mencionados anteriormente, designaranse de forma conxunta como “7PLAY”.

1. OBXECTO

Estas condicións xerais de contratación (“CGC”) rexerán as relacións entre o cliente do servizo e 7PLAY en relación cos servizos contratados. Como contraprestación, o cliente deberá abonar a 7PLAY o importe do servizo contratado segundo as tarifas vixentes en cada momento. O cliente só poderá utilizar o servizo en calidade de usuario final, polo que non está autorizado a revender o tráfico telefónico ou da internet, nin a comercializar ou ceder o servizo.

A lectura das CGC polo cliente é condición necesaria e previa á activación dos servizos, e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas nestas CGC, as cales tamén están publicadas na páxina web www.7Play.es.

2.MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

As presentes CGC poderán ser modificadas en calquera momento por 7PLAY cando exista un cambio no servizo, nas condicións e tarifas aplicables ou na normativa vixente que resulte de aplicación. 7PLAY notificará ós organismos competentes na materia con polo menos dez (10) días de antelación e ó cliente cun (1) mes de antelación a entrada en vigor das mesmas.

A comunicación ó cliente realizarase polo menos a través da páxina web www.7Play.es, ou alternativamente por SMS ou por calquera outro medio que se considere apropiado e que permita ter constancia de tal modificación e das novas tarifas, e todo iso sen prexuízo de que o cliente poida solicitar que a comunicación se realice por calquera medio adicional dispoñible. A continuación na utilización do servizo por parte do cliente a partir da comunicación da modificación considerarase como aceptación da mesma.

O cliente comprométese a comunicar a 7PLAY (e.gr. vía web, servizo de atención ó cliente etc.)/ etc.) calquera cambio nos datos do contrato, especialmente os correspondentes ó domicilio de facturación e da conta bancaria de domiciliación dos pagos.

3. DOMICILIO E NOTIFICACIÓNS

A efectos de notificacións, considerarase domicilio do cliente o que conste na súa solicitude de alta do servizo solicitado, e como domicilio operativo de 7 P SERVIZOS INTEGRADOS, S.L., Rúa Eduardo Guitán, 11, 19002 Guadalaxara, C.I.F.: B- 04998456.

Sen prexuízo do anterior, e a efectos tamén de notificacións, o cliente acepta que 7PLAY diríxalle comunicacións certificadas vía SMS ós números de teléfono que o propio cliente facilite na contratación dos servizos (xa sexa como número de contacto ou ben ó número de alta resultante da propia contratación), así como vía correo electrónico á dirección que do mesmo xeito facilite o cliente, polo que calquera notificación recibida por este a través destes medios será tida como realizada de xeito fidedigno por 7PLAY.

 

4. DESCRICIÓN DOS SERVIZOS

Servizo telefónico fixo: O servizo telefónico fixo, que se prestará sobre a liña e tecnoloxía asociada que corresponda (i.e., ADSL, fibra óptica, voz sobre IP), permite que o cliente poida recibir e realizar chamadas na súa liña, así como outras facilidades básicas e servizos adicionais asociados.

Servizo telefónico móbil: Este servizo comprende a prestación do servizo telefónico de chamadas desde móbil e os servizos asociados de comunicacións electrónicas (incluíndo o servizo de acceso a internet desde móbil) e servizos de valor engadido asociados que o cliente solicite. Para prestar este servizo, 7PLAY entregará ó cliente unha tarxeta SIM que poderá utilizarse en calquera dispositivo móbil libre. O servizo prestarase no territorio nacional. Fóra do mesmo o cliente pode recibir o servizo solicitando a activación do servizo telefónico móbil cursado desde o estranxeiro, (“servizo roaming” ou “servizo en itinerancia”). Infórmase de que a súa alta no citado servizo pode implicar a cobranza de tarifas especiais nas súas comunicacións recibidas e realizadas no estranxeiro segundo a normativa vixente en cada momento.

Servizo de acceso a internet de banda ancha: Este servizo comprende, con independencia da tecnoloxía que se use:

(i) acceso a internet de banda ancha con navegación 24 horas á velocidade de acceso contratada. Debido ás características técnicas do servizo, dita velocidade é máxima, é dicir, 7PLAY non pode garantir en todo momento a velocidade de acceso que o cliente contratase; e (ii) os servizos adicionais asociados.

Para os servizos telefónico fixo e telefónico móbil, se o cliente non dispón de numeración, 7PLAY asignaralle unha. Os servizos telefónicos fixo e móbil de 7PLAY inclúen, no seu caso, a portabilidade do número de teléfono que o cliente tivese co seu anterior operador. Para iso, o cliente deberá solicitala mediante o enchemento da solicitude de portabilidade, #a fin de que se poida tramitar a portabilidade dos servizos de telefonía fixa ou móbil no seu anterior operador. A portabilidade levará a cabo #de acordo con os procesos de tramitación de portabilidade establecidos no respectivo documento de especificación técnica dos procedementos administrativos para a conservación da numeración en caso de cambio de operador, aprobados pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.

Os servizos ofrécenselle exclusivamente como cliente final e para un uso baseado na boa fe. En particular, con carácter enunciativo e non limitativo, non está permitido:

a) A utilización contraria ás leis españolas, ou que infrinxa os dereitos de terceiros ou o bo uso dos servizos que son só para uso persoal e particular do cliente, sendo responsable do control do acceso ós mesmos.

b) A publicación ou transmisión de calquera contido que resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racista, xenófobo ou difamatorio.

c) A recollida e/ou utilización de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso, ou contravindo o disposto na normativa vixente en España e na UE en materia de protección de datos de carácter persoal.

d) A revenda do tráfico ou dos servizos ou a comercialización ou explotación económica dos mesmos por calquera medio ou sistema.

e) A comunicación con números dedicados ó encamiñamento de chamadas, é dicir, que ofrecen como servizo comercial o encamiñamento da chamada cara a outro número distinto ó chamado.

f) O uso obxectivamente irregular ou fraudulento dos servizos, como “vixía bebé”ou “walkytalky”, ou uso excesivo da liña, entendendo como excesivo chamadas con duración superior a 1 hora de media ou chamadas encadeadas a un ou varios destinos durante máis de 6 horas; chamadas unicamente, ou na súa maioría, a servizos de tarificación adicional ou valor engadido; utilización dos servizos para envíos de comunicacións comerciais non solicitadas; envío de grandes mensaxes para bloquear servidores alleos; realización de comunicacións non solicitadas cando as mesmas poidan catalogarse como tráfico irregular. En particular, o cliente non deberá utilizar os servizos para enviar modo facilite o cliente, polo que calquera notificación recibida polo cliente a través destes medios será tida como realizada de xeito fidedigno por 7PLAY.

NORMAS DE USO RAZOABLE APLICABLES A OS SERVIZOS DE COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

Para garantir o bo uso dos servizos de comunicacións electrónicas, serán aplicables as seguintes normas de uso razoable con que ó incumprimento por parte do cliente ou a existencia de indicios razoables do devandito incumprimento facultará a 7PLAY, aviso previo/previo aviso ó cliente, a excluírlle, de forma automática, da tarifa ou promoción comercial contratada e/ou restrinxirlle o acceso a futuras promocións comerciais de 7PLAY e/ou, no seu caso, resolver con carácter automático as CG dos servizos de comunicacións móbiles vixentes.

Ditas normas de uso razoable son, a título enunciativo e non limitativo, as seguintes:

a) Os servizos de comunicacións electrónicas de 7PLAY son incompatibles con: a realización de chamadas ou envío de SMS con que ó orixe e destino non sexa directamente usuarios finais; comunicacións realizadas desde dispositivos distintos ó teléfono móbil ou a través de servizos específicos como son, sen carácter limitativo, Rede Box, Router e M2M. Exclúese expresamente a utilización da tarxeta SIM sobre a que se presta o servizo, como Sim-box ou enrutador masivo de chamadas, ou outros elementos de concentración de tráfico telefónico concibidos para a realización de chamadas masivas ou para servizos de reencaminamiento de tráfico ou que constitúan sumidoiros de tráfico.

b) Queda prohibido o uso de spam, mensaxes (SMS, MMS etc.)/ etc.) enviados de forma masiva que prexudiquen a outros usuarios.

c) Queda prohibido o uso intensivo e continuado que poida provocar ou provoque conxestión na rede e/ou que teña como destino servizos de tarificación especial de voz, datos e SMS, tales como números de información de abonados, servizos de tarificación adicional, SMS premium, números persoais ou nómades… que poida prexudicar ou prexudique a 7PLAY e/ou outros usuarios.

d) Prohíbese o uso anómalo e/ou desmesurado dos servizos. Para estes efectos, entenderase que existe un uso anómalo e/ou desmesurado cando se realice conforme a patróns de chamada ou de envío inusual de mensaxes que difiran do realizado pola media dos clientes que contratasen eses mesmos produtos.

Nestes supostos, 7PLAY poderá resolver o contrato ou bloquear os servizos afectados temporalmente ata esclarecer as circunstancias do uso irregular do servizo, ou cambiar a tarifa, previa comunicación ó cliente.

Neste último caso o cliente poderá resolver o contrato respecto do servizo concreto nos termos nel acordados.

 

5. TARIFAS, FACTURACIÓN, PAGOS E PROMOCIÓNS

Aplicaranse ós servizos os prezos e cargos correspondentes segundo as tarifas e demais condicións xerais e/ou particulares, ofertas ou promocións vixentes en cada momento. Calquera modificación das tarifas comunicarase ó cliente por calquera medio que 7PLAY considere apropiado para que o cliente teña constancia de tal modificación e das novas tarifas. O cliente terá dispoñibles en todo momento ditas tarifas na nosa páxina web. O acceso ós servizos de emerxencia é gratuíto.

A factura será mensual e desagregará o servizo básico, así como o resto dos servizos contratados por conceptos facturados dentro de cada servizo, incluíndo os correspondentes ós supostos de venda ou cesión/alugueiro de equipos.

Se por razóns técnicas non fose posible facturar ó cliente no mes inmediatamente posterior ó pagamento, 7PLAY poderá facturalo nos meses posteriores.

As cotas de abono facturaranse por períodos mensuais anticipados ou vencidos segundo corresponda. Os servizos medidos facturaranse por períodos mensuais, segundo o consumo efectuado no mes anterior. O anterior é de aplicación sen prexuízo do indicado nas condicións específicas de contratación de cada Servizo das presentes CGC.

Na actualidade, para Fibra Propia non existe cota de alta, é dicir, a cota de alta son cero euros (0.-€), para aqueles que contraten os servizos asumindo unha permanencia de 24 meses.

Nos servizos telefónicos fixo e da internet de banda ancha fixa, as cotas de abono mensual inclúen o mantemento de rede ata o PTR (punto de terminación de rede, no caso de XDSL) ou PTRO (punto de terminación de rede óptico, no caso de fibra óptica).

Nos casos nos que sexa aplicable unha cota de alta, e sen prexuízo do establecido en parágrafos antecedentes, a primeira factura incluirá unha cota polo alta nos servizos contratados e instalación dos equipos e terminais para a prestación dos mesmos, cuxo importe virá determinado en función da modalidade da contratación. Dita cota non será reembolsable en ningún caso. Segundo corresponda, tamén conterán o prezo dos equipos adquiridos e de configuración dos servizos, salvo que o pago do devandito prezo este aprazado ou diferido, nese caso incluirá a parte proporcional correspondente ó primeiro mes en función do número de meses de pago aprazado. Así mesmo, incluirá as cotas recorrentes que sexan de aplicación desde o momento da activación do servizo dentro do período facturado.

Nesta primeira factura, incluirase o importe prorrateado do período comprendido entre o día efectivo do alta do servizo ata o final de mes. No caso particular de contratación de servizo telefónico fixo ou móbil con solicitude de portabilidade de liña, tomarase como día efectivo de alta do servizo a data na que se faga efectiva dita portabilidade. Na última factura da cota, independentemente do día en que se efectúe a baixa do Servizo, facturarase a totalidade da cota do mes en curso.

Así mesmo, emitirase a factura dos excesos de tráfico que proceda.

As reclamacións do cliente por motivo da facturación non xustifican o atraso no pago das facturas reclamadas. As facturas non pagas ó seu vencemento devindicarán un interese de demora igual ó interese legal do diñeiro incrementado nun 2%, os gastos ocasionados pola devolución do recibo e outros gastos administrativos que poden ascender ata un máximo de vinte (20) euros (IVE incluído), sen prexuízo das demais consecuencias que puidesen derivarse do incumprimento, entre outras, a inclusión dos seus datos en ficheiros de solvencia patrimonial e de crédito. A aplicación dun importe inferior ó máximo non implica a obrigación por 7PLAY de mantelo, podendo este variar por diferentes factores, por exemplo, a recorrencia na falta de pagamento.

7PLAY poderá utilizar para a cobranza das cantidades debidas, se o cliente así o autoriza, os datos relativos ás tarxetas de crédito ou débito que fosen facilitados polo mesmo; igualmente 7PLAY poderá executar os depósitos, fianzas e/ou demais garantías establecidas nas condicións particulares para os casos permitidos pola lei.

O cliente consente expresamente coa aceptación das CGC que 7PLAY poida emitir as facturas correspondentes ó servizo en formato electrónico (factura electrónica), tendo acceso ás mesmas a través da súa área persoal en liña, accesible coas claves de acceso que 7PLAY facilitará no momento da compra ou ben por correo electrónico se así o solicitase. O cliente poderá revogar este consentimento en calquera momento, tendo dereito a solicitar a emisión de facturas de forma gratuíta en papel. Para realizar esta revogación, deberá comunicalo por escrito ó servizo de atención ó cliente.

Se á finalización da relación contractual, independentemente da modalidade de contratación, resultase un saldo a favor do cliente, este poderá solicitar a súa devolución.

7PLAY poderá descontar os gastos administrativos e de xestión que puidesen devindicarse segundo as tarifas vixentes en cada momento. Tamén corresponderá ó cliente este dereito de compensación cando o saldo fóra a favor de 7PLAY.

7PLAY poderá, co fin de garantir o cumprimento das obrigacións do cliente:

a) Solicitar ó cliente un anticipo, ou efectuar un cargo adicional na súa conta de forma inmediata, polas cantidades devindicadas ata a data.

b) Solicitar ó cliente un depósito, non remunerado, en efectivo.

c) Solicitar un aval bancario, por unha contía nunca superior á media estimada de tres meses de consumo por servizo.

d) Restrinxir ó cliente os servizos de tarifas superiores, tarificación adicional e servizos internacionais.

Este tipo de acción poderase levar a cabo, entre outros, nos seguintes supostos:

a) Excédanse os límites do crédito fixados no seu caso.

b) Prodúzase a suspensión ou interrupción do servizo por algunha das causas previstas nas presentes CGC ou a resolución contractual.

c) Incumprimento das presentes CGC polo cliente.

d) En caso de fraude ou uso non autorizado do servizo segundo estas CGC.

e) Risco obxectivo de falta de pagamento, entendendo como tal, por exemplo, a declaración de concurso de acredores.

7PLAY resérvase o dereito de encomendar a facturación e pago do servizo a terceiros que estean vinculados ás canles de distribución que, no seu nome e representación e por delegación expresa da mesma, emitirán e cobrarán as correspondentes facturas polo servizo ó cliente seguindo as instrucións de 7PLAY.

No caso de que o cliente financiase cun terceiro os servizos prestados por 7PLAY, obxecto das presentes CGC, será devandito terceiro quen se encargue da cobranza das cotas de financiamento ata a extinción do contrato de financiamento. Con todo, o anterior, en caso de exceso de consumo por parte do cliente, 7PLAY, ou un terceiro vinculado á súa canle de distribución a quen encomende dita tarefa, será o responsable de facturar directamente ó cliente devandito exceso.

Os consumos que realice o cliente (medidos en minutos ou en megas, segundo o servizo) que excedan ou non estean incluídos nas tarifas e/ou bonos contratados, serán facturados por 7PLAY segundo os prezos vixentes no momento de incorrer no devandito consumo, os cales estarán publicados na web de 7PLAY e ó dispor dos clientes nos puntos de distribución.

5.1. Suspensión e interrupción dos servizos

7PLAY poderá suspender o servizo contratado nos seguintes casos:

a) Cando o cliente non atendese as súas obrigacións de pago ou esgotase o seu saldo e/ou excedido o seu límite de crédito.

b) Se o cliente facilita a 7PLAY datos persoais que non sexan veraces, sexan deliberadamente incorrectos ou se usurpe a identidade dun terceiro.

c) Cando o cliente realice un uso irregular ou fraudulento do servizo.

d) Cando o cliente empregase un medio de pago fraudulentamente ou exista risco razoable de fraude.
En calquera destes supostos, 7PLAY poñerase en contacto co cliente, con carácter previo á suspensión do servizo, para informarlle da existencia dun incumprimento das CGC e das consecuencias económicas derivadas dunha eventual suspensión temporal do servizo.

7PLAY poderá suspender temporalmente os servizos en caso de atraso total ou parcial polo cliente no pago dos servizos, xa sexan de telefonía móbil, telefonía fixa ou de acceso a internet banda ancha, desde a data en que teña coñecemento de tal circunstancia, aviso previo/previo aviso de 48 horas ó cliente no que se lle informará da data a partir da cal levará a cabo a suspensión, non podendo esta realizarse en día inhábil. A suspensión só afectará os servizos respecto de cuxo pago se incorreu en amora.

A suspensión do servizo non exime ó cliente da obrigación de continuar co pago das cotas mensuais.

En caso de suspensión temporal do servizo telefónico por falta de pagamento, este manterase para as chamadas saíntes de urxencias, así como para as chamadas entrantes, con excepción das chamadas de cobranza revertida e as do servizo de telefonía móbil cando se atope no estranxeiro.

7PLAY restablecerá o servizo suspendido dentro do día laborable seguinte a aquel en que teña constancia de que o importe debido fose satisfeito por completo, xunto cos gastos financeiros asociados e a cota de reenganche establecida, e recibise xustificante do pago do mesmo a galicia@7play.es para o seu reconexión.

No suposto de suspensión temporal, se o cliente presentase unha reclamación #ante as Xuntas Arbitrais de Consumo, no caso de submisión de 7PLAY ás mesmas, ou #ante a Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información, 7PLAY non suspenderá nin interromperá o servizo mentres que a reclamación estea a substanciarse e o cliente consigne fidedignamente o importe debido, entregando o correspondente resgardo a 7PLAY.

A reconexión dos servizos realizarase conforme ás condicións vixentes nese momento, e deberá abonar a cota vixente por este concepto. Durante o período de suspensión, 7PLAY poderá retirar do domicilio do cliente os equipos alugados.

O cliente poderá solicitar formalmente, cunha antelación de quince (15) días á data desexada en que produza efecto, e se se atopa ó corrente de todos os seus pagos, a suspensión temporal do servizo de telefonía fixa e o acceso a internet de banda ancha a través dunha comunicación dirixida ó servizo de atención ó cliente ou a través dos mecanismos adicionais que se establezan para ese efecto. A duración da suspensión non será menor dun (1) mes nin superior a tres (3) meses por ano natural. Durante o período de suspensión temporal a solicitude do cliente non se cobrará cota mensual, pero si un importe de cinco (5,00) euros en concepto de gastos de mantemento do servizo.

O atraso no pago total ou parcial das facturas de 7PLAY superior a tres (3) meses ou a suspensión temporal dos servizos en dous (2) ocasións, por amora no pago, dará dereito a 7PLAY á interrupción definitiva dos servizos e á correspondente resolución do contrato.

En todo caso, o servizo poderá ser interrompido conforme á normativa vixente cando se produza unha deficiencia causada polo cliente e que afecte á integridade ou seguridade da rede ou á prestación de servizos a outros clientes. Esta medida cesará cando o cliente efectúe e comunique a 7PLAY a desconexión do equipo obxecto da deficiencia.

7PLAY poderá interromper ocasionalmente os servizos con obxecto de realizar traballos de mellora, labores de reparación, cambios de equipamento aínda que ditas interrupcións serán o máis breves posibles e realizaranse, preferentemente e sempre que sexa posible, en horarios de mínimo consumo. O cliente acepta a necesidade de consentir tales interrupcións e que 7PLAY non estará obrigada a compensarlle fóra da contía das indemnizacións previstas neste contrato que correspondan.

 

5.2. Consideracións especificas no suposto de financiamento.

No caso de que o cliente financiase cun terceiro os servizos prestados por 7PLAY, obxecto das presentes CGC, será devandito terceiro quen se encargue da cobranza das cotas de financiamento ata a extinción do contrato de financiamento.

En caso de financiamento das cotas por parte do cliente pola entidade correspondente, 7PLAY emitirá as facturas a nome deste bonificada ó 100%. Transcorrido o período de financiamento contratado, 7PLAY pasará a emitir as facturas polo importe correspondente en función do contratado polo cliente con 7PLAY.Con todo, o anterior, en caso de exceso de consumo por parte do cliente durante o prazo de financiamento, 7PLAY, ou un terceiro vinculado á súa canle de distribución a quen encomende dita tarefa, será o responsable de facturar directamente ó cliente devandito exceso.

En caso de falta de pagamento, con independencia de se o cliente financiou as cotas ou non, será 7PLAY quen estea facultada para reclamalas por calquera medio previsto en dereito. No suposto de financiamento de cotas, o cliente non poderá acceder á opción de suspensión temporal do servizo mencionada no apartado anterior.

 

5.3. Promocións.

No caso de que o cliente contrate algunha promoción ofertada por 7PLAY, esta rexerase, á parte de por as contidas no presente contrato, polas seguintes condicións:

A vixencia das promocións consistentes na aplicación dun desconto na tarifa polos servizos contratados estará suxeita á permanencia do cliente por un tempo mínimo de 24 meses en fibra óptica de forma que, se o cliente dáse de baixa antes de devandito prazo, 7PLAY resérvase o dereito de reclamar ó cliente o importe equivalente ós descontos gozados en virtude da devandita promoción.

Se o cliente acolleuse a algunha promoción ou desconto para o alta de servizo necesaria para a prestación dos servizos contratados, a vixencia da promoción estará igualmente vinculada á permanencia do cliente polo tempo que se especifique na promoción, de forma que se o cliente désese de baixa nos servizos contratados antes de devandito prazo, 7PLAY resérvase o dereito de aplicar ó cliente unha penalización equivalente ó prezo real do alta de servizo prorrateado polos meses que resten para o cumprimento do compromiso de permanencia.

As tarifas obxecto de promoción non poderán ser modificadas a unha tarifa ou promoción inferior durante un período de 24 meses. A promoción aplicarase ó cliente a partir da data en que estean todos os servizos contratados, activados e operativos ó dispor do cliente.

No caso de que o cliente optase por contratar o financiamento dos servizos obxecto de promoción, non poderá variar a tarifa contratada durante o período de vixencia do contrato de financiamento. As promocións ou ofertas de 7PLAY, non poderán acumularse a outras que estivesen vixentes en tanto aquela non finalice conforme o disposto no presente contrato.

 

5.4. Roaming.

De acordo con a política de utilización razoable do Operador a compañía resérvase o dereito para poder controlar e comprobar a túa actividade de roaming do últimos catro meses. Se, durante ese período, pasaches máis tempo no estranxeiro que en España e o roaming supera ó uso nacional, o Operador ou 7Play poderanse poñer en contacto contigo para informarche sobre a túa actividade de roaming e que poidas xustificar que non cambiaches de residencia a outro país da Zona UE que non sexa España. Transcorrido este prazo, se segues pasando máis tempo no estranxeiro que en España e o roaming segue superando o teu consumo nacional, o Operador poderá empezar a aplicar unha recarga ó teu consumo en roaming. As recargas (IVE incluído) teñen os seguintes límites: 3’87 céntimos por minuto de chamada de voz efectuada, 1’21 céntimos por SMS e 9’31 euros por GB de datos (2017).

6. EQUIPOS

En función dos servizos contratados, cabe a posibilidade de que o réxime de adquisición dos equipos, isto é, venda ou alugueiro, veña determinado por 7PLAY, o que lle será comunicado ó cliente previamente para a súa aceptación.

O cliente será o único responsable #ante calquera reclamación derivada da instalación, funcionamento e mantemento dos equipos que non sexan propiedade de 7PLAY.

 

6.1 VENDA DE EQUIPOS

6.1.1 Equipos de cliente para provisión de servizo a internet banda ancha (i.e., antena, router etc.)/ etc.): O cliente poderá adquirir en réxime de venda calquera dos equipos que no seu caso sexan comercializados por 7PLAY na devandita modalidade, nas condicións establecidas no presente contrato. 7PLAY instalaralle e/ou configurará o produto adquirido. A cobertura dos dispositivos inalámbricos instalados nestes equipos virá limitada pola estrutura interna do domicilio do cliente, sen que 7PLAY sexa responsable de que o cliente non poida acceder ó servizo desde calquera punto dentro do seu domicilio, nin das consecuencias que para el poidan derivarse do uso do equipo fornecido baixo estas circunstancias.

7PLAY tampouco é responsable dos accesos non consentidos á súa rede sen fíos por parte de terceiros. Coa adquisición de calquera dos devanditos equipos, o cliente obtén unha garantía de vinte e catro (24) meses contados desde a data da súa instalación, sen custo adicional. Durante este prazo, se o equipo adquirido ten unha avaría que impida o seu funcionamento, 7PLAY procederá á súa reparación ou lle facilitará un, igual ou de características similares, sen ningunha clase de custo adicional. Unha vez transcorridos os vinte e catro (24) meses citados, o cliente poderá gozar, dunha extensión de garantía pagando a cota mensual correspondente. Avisámoslle que, se non contrata a extensión de garantía no mesmo momento en que compra o equipo ou se, gozando deste servizo deuse de baixa da extensión de garantía, non poderá contratar posteriormente esta. A extensión de garantía implicará que vostede seguirá gozando da mesma garantía, nos mesmos termos e condicións, durante o prazo que abone a cota correspondente.

Se o cliente ten calquera tipo de problema co seu equipo, e este atópase en período de garantía, deberá poñerse en contacto co noso servizo de atención ó cliente. 7PLAY non responderá de ningún tipo de incidencia unha vez transcorrido o prazo de garantía. Ditas incidencias serán resoltas conforme ás normas do fabricante (gastos de envío, reparación, visita domiciliaria etc.)/ etc.) e non lle eximirán da súa obrigación de abonar os importes que deba pagar a 7PLAY polo servizo mentres dura o proceso de reparación polo fabricante do seu equipo.

​En ningún caso a garantía cobre os fallos atribuíbles ó Cliente pola manipulación ou configuración incorrecta que leve a cabo no equipo ou por calquera outra neglixencia que lle for imputable, ou polos danos producidos nos devanditos equipos por terceiras persoas e/ou entidades de forma intencionada (i.e., sabotaxes…) ou debidos a causas fortuítas (i.e., incidencias na rede eléctrica, climatoloxía adversa…) ou de forza maior por causas alleas a 7PLAY, nese caso o cliente abonará en concepto de penalización a cantidade de cincuenta e nove (59) Euros IVE. incluído.

6.1.2 Terminais de telefonía: O cliente pode optar pola compra dos terminais de telefonía fixa polo prezo correspondente segundo os modelos que lle ofrecemos. Estes terminais gozarán da garantía que, no seu caso, conceda o fabricante. En todo caso, a reparación ou substitución do terminal durante o período de garantía non implicará o comezo dun novo período de garantía. En ningún caso a garantía cobre os fallos atribuíbles ó cliente pola manipulación ou configuración incorrecta que leve a cabo no equipo ou por calquera outra neglixencia que lle for imputable. Para o servizo de telefonía móbil, o cliente pode utilizar calquera terminal libre que desexe. Iso, con todo, informámoslle que certos modelos de terminais poden resultar incompatibles coa aplicación de roaming necesaria para realizar chamadas desde o estranxeiro. Respecto a estes terminais, a garantía de orixe ou DOA será de quince (15) días, sendo a garantía do fabricante a determinada por este en cada caso.

6.1.3 Centrais: O cliente pode comprar a central polo prezo correspondente segundo os modelos que, no seu caso, ofreza 7PLAY. Neste suposto, do mesmo xeito que no caso de venda dos terminais telefónicos, especificaranse no anverso a central adquirida por este e o seu prezo. Este equipo gozará da garantía que, en cada caso, conceda o fabricante. En todo caso, a reparación ou substitución do terminal durante o período de garantía non implicará o comezo dun novo período de garantía. Con todo, se o cliente deséxao, poderá contratar connosco un servizo de mantemento cuxas características serán as mesmas que as establecidas para o caso de alugueiro de equipos.

6.1.4 Alugueiro de equipos: Suxeito ás ofertas existentes en cada momento, o cliente poderá contratar o alugueiro de determinados equipos, incluíndo: equipos de cliente (i.e. antena, router…), terminais de telefonía fixa, centrais, etc. Polo alugueiro dos devanditos equipos, o cliente deberá abonar a cota establecida no anverso do presente contrato ou nas tarifas. 7PLAY entregaralle e instalará devanditos equipos, cuxa titularidade pertencerá a 7PLAY en todo momento, e o cliente será responsable da súa boa utilización e custodia, comprometéndose a non danalos, extravialos, vendelos, manipulalos nin efectuar modificacións técnicas sobre os mesmos. En particular, o cliente non deberá, baixo ningún concepto, abrir ou acceder ós dispositivos internos dos equipos alugados nin, en ningún caso, manipulalos ou substituílos para o seu uso fraudulento. 7PLAY reparará de maneira gratuíta os equipos alugados a condición de que i) o cliente non manipulase indebidamente os mesmos, efectuado modificacións técnicas sobre eles ou causados danos á mantenta ou actuado negligentemente e ii) os danos producidos nos devanditos equipos non fosen motivados por terceiras persoas e/ou entidades de forma intencionada (i.e., sabotaxes…) ou se deban a causas fortuítas (i.e., incidencias na rede eléctrica, climatoloxía adversa…) ou de forza maior. A elección de 7PLAY, esta substituirá ou reparará o equipo avariado que retire do domicilio do cliente e, en caso de reparación, prestaralle un equipo similar de maneira transitoria ata a reinstalación do equipo reparado. Os servizos apuntados non comprenden a corrección de avarías que proveñan da súa propia actuación ou omisión dolosa ou neglixente, e o cliente deberá abonar, segundo as tarifas vixentes, o custo destas reparacións por importe de cincuenta e nove (59) euros IVE. incluído.

En todo caso, 7PLAY poderá substituír os terminais alugados no futuro, por motivos técnicos ou operativos, por outros con similares prestacións.

6.3 Devolución de equipos: Ó producirse a extinción do contrato, calquera que fose a súa causa, o cliente virá obrigado a devolver os equipos e terminais en perfecto estado de uso e funcionamento, sen prexuízo do desgaste polo uso normal dos mesmos, que, no seu caso, alugase ou fosen provistos por 7PLAY e non fosen adquiridos por este, conforme ó procedemento estipulado por 7PLAY e nun prazo máximo de quince (15) días desde a data formal de resolución.

Nos supostos en que i) o cliente non devolva os referidos equipos dentro do prazo establecido, ou ii) exista evidencias de deterioración ou manipulación dos mesmos, 7PLAY aplicará ó cliente unha penalización de douscentos sesenta euros (260) euros IVE. incluído estipulada en concepto de indemnización polo incumprimento das súas obrigacións, unha vez transcorridos os prazos indicados ou na data anterior en que se tivese constancia destes feitos.

Con independencia do anterior, 7PLAY manterá o seu dereito de esixir ó cliente a devolución dos equipos alugados e realizar con esta finalidade cantas xestións precise para a súa recuperación, incluíndo a súa reclamación por vía xudicial, así como a esixencia das indemnizacións que procedan.

 

7. CONDICIÓNS XERAIS DE INSTALACIÓN DO SERVIZO DE TELEFONÍA FIXA E ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA

A. OBXECTO

As presentes condicións específicas son aplicables unicamente en caso de contratación do servizo de telefonía fixa e de acceso a Internet de banda ancha, ben de forma independente ou en modalidade converxente con outros servizos.

 

B.INSTALACIÓN E ACTIVACIÓN DA LIÑA

As condicións de instalación e activación do servizo dependerán de se este é prestado sobre unha liña ADSL ou de fibra óptica. 7PLAY dará acceso ó servizo sobre fibra óptica unicamente naqueles lugares nos que dispoña de infraestrutura adecuada para iso. Pode consultar as áreas de cobertura na nosa páxina web ou no servizo de atención ó cliente.

 

I. ADSL

A instalación dos servizos sobre unha liña ADSL require accións tales como a desagregación do bucle de abonado, instalación de dispositivos e/ou portabilidade, no seu caso. O cliente permitirá, cando sexa necesario, para a correcta prestación do servizo, que as persoas que designe 7PLAY accedan ó inmoble do cliente.

O cliente declara que foi informado de maneira detallada das características e condicións do servizo de acceso a internet banda ancha e solicita expresamente para a prestación do servizo, no seu caso, que o seu par de fíos (tamén denominado “bucle”) sexa accedido por 7PLAY un terceiro autorizado. (Calquera delas, en diante, “7PLAY”) na modalidade de acceso completamente desagregado ou ben na modalidade de acceso indirecto.

7PLAY levará a cabo no domicilio do cliente as seguintes accións que sexan necesarias para a instalación do servizo:

 • Instalación dun punto de terminación de rede (PTR).
 • Instalación dun módem ADSL / WIFI.
 • Conexionado dos equipos instalados cun máximo de 1,5 metros.

7PLAY poderá modificar os elementos para instalar ou as accións para realizar para a instalación segundo as necesidades do servizo en cada momento.

Así mesmo, o cliente declara que foi informado das características de prestación dos servizos de 7PLAY e que iso supón a baixa automática de todos os servizos contratados polo cliente co seu operador de acceso en relación con devandito bucte, incluíndo, no seu caso, os servizos Centrex, rede privada virtual, grupo de salto, liña de ligazón e calquera outro servizo que implique asociación co bucle. O cliente autoriza a 7PLAY, a que realice no seu nome cantas xestións sexan necesarias para acceder ós seus pares, ou ben a realizar cantas actuacións fosen necesarias sobre a liña do cliente para proporcionar o servizo de acceso a internet banda ancha. No caso de que o cliente non coincida co titular das liñas , aquel manifesta expresamente que obtivo a citada autorización.

7PLAY iniciará o procedemento de desagregación, no seu caso, da liña indicada polo cliente sempre que haxa unha garantía de poder ofrecer sobre esta o servizo en calidade adecuada. De non existir esta, 7PLAY instalará ou solicitará un novo par no domicilio do cliente. Para estes efectos o cliente autoriza expresamente a 7PLAY a dar de alta unha nova liña, a nome deste, no seu domicilio. Unha vez que sexa posible prestar o servizo sobre a liña, 7PLAY portará, no seu caso, a numeración do cliente #de acordo con a solicitude de portabilidade que o cliente asinase neste contrato.


II. FIBRA ÓPTICA

Se o cliente non conta coa instalación necesaria para a prestación do servizo, é necesario que 7PLAY ou outra empresa que actúe pola súa conta, leve a cabo a instalación do mesmo no domicilio do cliente. Para iso, con posterioridade á firma das presentes condicións xerais e específicas, un técnico de 7PLAY ou de empresa externa autorizada por esta, comparecerá no domicilio do cliente na data acordada co mesmo. O cliente autoriza expresamente a 7PLAY e ós técnicos que esta designe o acceso ó seu domicilio e ás instalacións e equipos que sexa necesario para a correcta instalación. Esta autorización esténdese ó caso en que sexa necesario realizar algunha acción para a correcta prestación ou mantemento do servizo, así como, no seu caso, ó momento da retirada do equipo.

O cliente terá que proporcionar ó técnico a entrada á localización do edificio en que se atope o acceso para a fibra óptica no caso de que o mesmo fose despregado nos seus interiores.

7PLAY levará a cabo as seguintes accións para a instalación do servizo:

 • Conexión do tendido de fibra óptica exterior á rede do edificio do cliente.
 • Tendido de cable polo interior do edificio ou por fachada ata o domicilio do cliente.
 • Instalación no domicilio do cliente dun punto de terminación de rede óptica.
 • Instalación no domicilio do cliente dun ONT router Wifi.
 • Conexionado dos equipos instalados cun máximo de 1,5 metros.
 • 7PLAY poderá modificar os elementos para instalar ou as accións para realizar para a instalación, segundo as necesidades do servizo en cada momento.

O cliente recoñece que foi informado das características de prestación dos servizos e que no caso de fibra óptica iso non supón a baixa automática de todos os servizos que o cliente puidese ter contratados previamente con 7PLAY ou con outro operador. O cliente pode manter o seu servizo de ADSL / acceso a internet anterior se o tivese e os servizos asociados.

En leste mesmo caso, a baixa do cliente no servizo de ADSL / acceso a internet no seu anterior operador é responsabilidade do mesmo. No caso de que o cliente desexe dita baixa, deberá dirixirse ó seu anterior operador.

Tanto no caso de instalación e activación do servizo de ADSL como no de fibra óptica, o cliente declara que conta cos permisos e licenzas de terceiros que, no seu caso, sexan necesarias para a instalación e prestación do servizo, quedando 7PLAY en todo caso exenta de responsabilidade fronte a estes terceiros.

A non aceptación por parte do cliente da instalación básica a realizar por 7PLAY daralle dereito a esta a resolver o presente contrato de forma inmediata, procedendo en todo caso a facturar ó cliente aqueles gastos que se xeraron ata a data de resolución do contrato.

 

C. TARIFAS, FACTURACIÓN E PAGOS

As tarifas aplicables ó servizo de telefonía fixa poden ter asociados consumos mínimos ou cotas fixas mensuais.

O consumo mínimo mensual para realizar polo cliente dependerá das condicións particulares de cada tarifa. En caso de non consumir mensualmente o importe mínimo correspondente á súa tarifa, 7PLAY facturaralle no devandito mes ese importe ou, no seu caso, o que reste ata alcanzalo.

Determinadas tarifas poden contar cunha cota fixa mensual. Da existencia da mesma informarase nas condicións particulares aplicables a cada tarifa con carácter previo á contratación. Dita cota fixa devindicarase ó comezo de cada período de facturación. En caso de baixa unha vez iniciado o período de facturación, cobrarase ó cliente a cota fixa en proporción ó número de días gozados desde o comezo do período de facturación ata a data de baixa. Igualmente, determinadas xestións de 7PLAY, sobre as cales se informará con carácter previo á súa realización, poden contar cuns importes adicionais.

7PLAY poderá esixir a constitución de depósitos de garantía, no momento de contratar o servizo telefónico fixo ou durante a vixencia do contrato cando:

a) O cliente deixase impagados un ou varios recibos, en tanto subsista a morosidade.

b) Contraéronse débedas por outro/s contrato/s de abono, vixentes ou non, ou se atrasan de modo reiterado no pago dos recibos O depósito poderá constituírse en efectivo ou mediante aval bancario a elección do cliente.

Os depósitos non serán remunerados. 7PLAY requirirá a constitución por un medio que deixe constancia da súa recepción concedéndolle un prazo non menor a quince (15) días para a súa constitución ou para o abono das cantidades pendentes. Se o depósito non se constitúe, 7PLAY poderá desestimar a solicitude de alta, suspender o servizo e dar de baixa ó cliente se non constitúe o depósito pasado dez (10) días desde que se realice un segundo requirimento. Os depósitos solicitados serán por un importe nunca superior á media estimada de tres meses de consumo por servizo.

A devolución dos depósitos producirase: no caso a), tan pronto como 7PLAY teña constancia do pago íntegro das cantidades debidas, e no caso b), cando quede acreditado que nun ano non existiu ningún atraso no pago. SE o cliente con débedas pendentes désese de baixa ou solicitará cambio de titularidade do seu servizo, 7PLAY poderá executar a garantía polo total da débeda contratada, quedando o remanente ó dispor do cliente. Se o cliente pagase todos os recibos, o depósito será devolto integramente. O prazo de devolución será de quince (15) días desde o seguinte a aquel en que se cumpran as circunstancias recollidas anteriormente.

D. SERVIZO DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA

O cliente declara que foi informado de maneira detallada das características e condicións do servizo de acceso a internet de banda ancha.

Con motivo da configuración técnica do servizo, informámoslle de que a baixa no servizo de acceso a internet de banda ancha podería afectar á súa vez o servizo telefónico fixo, provocando no devandito caso a baixa deste último servizo.

O cliente tamén queda informado de que a prestación do servizo pode implicar incompatibilidades cos servizos baseados en módems ou alarmas, centrais, liñas de ascensor e servizos de teleasistencia e, en xeral, sobre calquera servizo prestado sobre liña telefónica tradicional.

7PLAY non garante o funcionamento dos citados servizos que estivesen instalados con anterioridade á activación do servizo de acceso a internet de banda ancha.

Cando a prestación do servizo realícese sobre ADSL, o cliente recoñece que 7PLAY non pode garantir que o mesmo dispoña da velocidade contratada en todos os casos, xa que a distancia á central, a calidade da liña e as posibles interferencias, poden supoñer unha diminución da citada velocidade.

7PLAY realizará os seus mellores esforzos para que o cliente dispoña da máxima velocidade posible tecnicamente do servizo ADSL contratado.

En xeral, tanto no caso de que o servizo se preste sobre ADSL como sobre fibra óptica, a velocidade contratada gozarase usando a conexión por cable ethernet entre os equipos proporcionados e o terminal do cliente.

Esta velocidade podería verse limitada polas capacidades do dispositivo utilizado polo cliente para conectarse ó servizo. Cando se usen outros medios de conexión como Wi-fi ou outros, a velocidade no dispositivo do cliente pode verse limitada polas características propias de devandito medio de conexión. No caso de Wi-fi, factores alleos a 7PLAY como a estrutura do domicilio do cliente, interferencias con outras redes Wi-fi, as capacidades do dispositivo usado polo cliente para conectarse a Internet, o uso en exteriores ou interiores ou outros factores, poden provocar a diminución da velocidade final gozada polo cliente.

Ademais dos citados factores alleos a 7PLAY que poden provocar unha diminución da velocidade para gozar polo cliente, é posible que esta se vexa limitada en caso de realización de operacións de mantemento por parte de 7PLAY ou en caso de interrupcións do servizo.

E. SERVIZO TELEFÓNICO FIXO

No caso de que o cliente contrate o servizo telefónico fixo este prestarase sobre a liña asociada ó servizo de ADSL ou sobre a liña de fibra óptica, no seu caso.

Con motivo da configuración técnica do servizo, informámoslle de que a baixa no servizo telefónico fixo podería afectar á súa vez o servizo de acceso a internet de banda ancha provocando no devandito caso a baixa deste último servizo.

O servizo telefónico, con tecnoloxía de voz sobre IP, permite que o cliente reciba no seu terminal fixo as chamadas destinadas á numeración asociada á súa liña. Ademais, permite ó cliente realizar chamadas desde a mesma liña.

No caso de prestación do servizo sobre a liña de fibra óptica, o cliente pode manter o seu servizo telefónico anterior se o tivese e os servizos asociados. Neste caso, a baixa do cliente no servizo telefónico no seu anterior operador é responsabilidade do mesmo. No caso de que o cliente desexe dita baixa, deberá dirixirse ó seu anterior operador.

Para o goce deste servizo, o cliente autoriza a 7PLAY a realizar cantas actuacións na rede resulten necesarias para garantir a recepción das chamadas destinadas á súa numeración xeográfica.

 

F. ACTIVACIÓN DO SERVIZO TELEFÓNICO FIXO E DE ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA

7PLAY activará os servizos telefónico fixo e internet de banda ancha nun prazo máximo de trinta (30) días naturais desde a aceptación polo cliente destas CGC. A activación dos citados servizos terá lugar o mesmo día en que 7PLAY finalice a instalación no domicilio do cliente de maneira satisfactoria ou ben unha vez comprobada a idoneidade da instalación preexistente. Este prazo de activación denomínase tempo de subministración da conexión inicial, a efectos das obrigacións vixentes de calidade ás que está sometido 7PLAY.

O incumprimento do citado compromiso de tempo de subministración de conexión inicial por parte de 7PLAY supoñerá unha indemnización ó cliente a razón dun (1) euro por día natural de atraso, ata un máximo de cen (100) euros.

No caso de que concorran causas técnicas que imposibiliten a prestación do servizo por parte de 7PLAY, ou a non accesibilidade física da instalación do cable ata o punto de conexión do fogar do cliente ou outros supostos non imputables a 7PLAY polos que 7PLAY non puidese prestar o servizo, como causas de forza maior ou outras imputables ó cliente, non xurdirá dereito de indemnización algunha a favor do cliente.

7PLAY comprométese a prestar os servizos contratados conforme ós compromisos de calidade esixidos pola normativa vixente que lle sexa de aplicación.

 

G. SERVIZOS DE EMERXENCIA

7PLAY facilita o acceso gratuíto do cliente ós servizos de emerxencia, así como información sobre a localización da persoa que efectúa a chamada dependendo, esta última, da capacidade dos sistemas da comunidade autónoma na que se atope o cliente no momento de chamar ós referidos servizos.

 

H. GUÍAS DE ABONADOS

Se o cliente solicita que os seus datos inclúanse nas guías de abonados mediante a marcación da casa correspondente, 7PLAY comunicará aqueles datos que o cliente indique á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia para que esta póñaos ó dispor das entidades que elaboran as guías e/ou prestan servizos de información.

I. EQUIPOS E TERMINAIS

7PLAY entregará ó cliente ou instalará no seu domicilio, no caso de que o cliente non conte coa instalación necesaria para a prestación do servizo, os seguintes equipos (para os efectos das presentes CGC, o equipo):

​a) ONT / router Wifi (en caso de fibra óptica);

b) Modem ADSL / Wifi (en caso de ADSL);

c) En caso necesario, un punto de terminación de rede (PTR) en instalacións de ADSL;

d) Un punto de terminación de rede óptica (PTRO) en instalacións de fibra;

​e) Cableado cos límites descritos nas presentes CGC;

f) Calquera outro equipo, periférico ou dispositivo entregado por 7PLAY ó cliente para a correcta prestación dos servizos.

As características técnicas do equipo que 7PLAY entrega e instala para ofrecer o servizo ó cliente poden ser susceptibles de cambios. Informarase o cliente dos posibles cambios a través da nosa páxina web e a través do servizo de Atención ó cliente.

7PLAY configurará ou facilitará instrucións para a configuración dos equipos proporcionados ó cliente. Salvo oposición do cliente, 7PLAY poderá crear unha segunda canle independente no equipo a través do que se preste o servizo, sen custo nin afectación da calidade do servizo contratado, para prestar servizos adicionais tales como a posibilidade de compartir internet de banda ancha con terceiros. Iso non afectará nin diminuirá a velocidade contratada polo cliente para o seu servizo de acceso a internet de banda ancha. O cliente poderá desactivar esta compartición en calquera momento a través do servizo de atención ó cliente de 7PLAY.

7PLAY cede o equipo ó cliente en réxime de cesión/alugueiro, salvo indicación expresa en contra por parte de 7PLAY. O cliente é responsable do uso adecuado do equipo, así como da súa non manipulación. 7PLAY encargarase do mantemento do equipo cedido, así como da súa substitución en caso de avaría.

O cliente obrígase a devolver o equipo a 7PLAY nun estado de uso e conservación adecuado á correcta utilización do mesmo, previa solicitude de 7PLAY, en calquera momento e en todo caso, no prazo dun (1) mes posterior á baixa do servizo. Se o cliente non devolve o equipo no devandito prazo, 7PLAY aplicará a penalización que se especifica na portada do contrato.

Se 7PLAY entrega algún tipo de software ou algún equipo ou terminal autoinstalable, o cliente deberá seguir as instrucións de instalación facilitadas por 7PLAY. 7PLAY non ofrece ningunha garantía, nin explícita nin implícita, sobre os softwares de axuda á instalación facilitados nin se responsabiliza dos danos ou alteracións que, con motivo da súa execución, puidesen ocasionarse no sistema informático do cliente (configuración, software e/ou hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no seu sistema informático.

J. GARANTÍA DE TERMINAL E SERVIZO POSVENDA

Sen prexuízo do indicado anteriormente, se existisen terminais ou equipos asociados ó contrato que son adquiridos polo cliente a 7PLAY ou a un terceiro co que 7PLAY chegase a un acordo respecto diso, devanditos equipos teñen un período de garantía legal desde a súa compra, entrega ou data de instalación, acreditado coa factura ou albará correspondente. 7PLAY ofrece nos devanditos casos un servizo posvenda de tramitación das reparacións cun servizo de asistencia técnica oficial recoñecido polo fabricante dos citados equipos.

Non será de aplicación dita garantía nos seguintes casos:

 • Substitución de pezas de desgaste como consecuencia do uso normal do equipo.
 • Se o equipo foi manipulado por un servizo de asistencia técnica non autorizado por 7PLAY.
 • Se a causa da desconformidade débese a unha instalación incorrecta por parte do cliente ou manipulación indebida ou con elementos/accesorios non orixinais do fabricante.

 

K. MANTEMENTO

7PLAY reparará as avarías que se produzan nos equipos cedidos e relacionados coa prestación do servizo que fosen proporcionados por 7PLAY, asumindo o custo das mesmas a condición de que se produciron por causas non imputables ó cliente.

No caso de que o cliente detecte unha avaría no equipo ou un mal funcionamento do servizo, deberá poñerse en contacto co servizo de atención técnica de 7PLAY chamando ó servizo de atención ó cliente.

7PLAY empregará os medios que en cada momento considere necesarios para resolver a incidencia.

8. COMPROMISOS E GARANTÍAS

8.1 Compromisos e garantías asumidos por 7PLAY: 7PLAY garante a calidade esixible pola normativa vixente e comprometida coa administración, respecto a os servizos prestados.

O cliente poderá recorrer sempre ó noso servizo de asistencia técnica se detecta calquera anomalía ou deficiencia na prestación do servizo, en calquera das modalidades ofrecidas e servizos contratados.

8.1.1 Mantemento do servizo: 7PLAY levará a cabo o mantemento integral e gratuíto do servizo na parte que afecte á súa propia rede de telecomunicacións e para o efecto poñerá ó dispor o seu servizo de atención ó cliente para a xestión de incidencias. Sen prexuízo do anterior, se se producise unha interrupción temporal do servizo por motivos imputables a 7PLAY, o cliente terá dereito á devolución ou desconto do importe da cota de abono e outras cotas fixas que corresponda ó servizo afectado, prorrateado polo período que dure a interrupción. O límite máximo deste desconto por todas as incidencias ocorridas nun mesmo mes, conxuntamente, será o importe da cota mensual do servizo afectado. O desconto aplicable indemnizaráselle ó cliente de forma automática na factura do mes seguinte ó mes en que se produza a incidencia. En caso de incumprimento de calquera dos citados compromisos, o cliente deberá presentar a reclamación oportuna conforme ó previsto nas apartado “reclamacións” destas CGC.

Dadas as características do contorna internet, 7PLAY non pode garantir en todo momento a velocidade máxima que poida contratar.

Así mesmo, non é responsable do contido de calquera informacións accesibles a través dos servizos da internet, nin da facilidade das bases de datos dispoñibles por este medio, a idoneidade dos cuestionarios ou métodos de procura de información, nin a adecuación dos servizos da internet, ou os seus contidos, ás expectativas ou necesidades do cliente . Igualmente, 7PLAY tampouco asumirá responsabilidade algunha en relación coas consecuencias que para o cliente poidan derivarse do uso dos servizos da internet, xa sexa por causa da información que el mesmo introduza na rede ou da utilización dos servizos de transacción ou intercambio, ou por calquera outro motivo relacionado co contido dos servizos da internet.

Non serán de aplicación as indemnizacións citadas neste apartado cando a interrupción temporal produciuse por un incumprimento grave por parte do cliente das condicións contractuais, en especial en caso de fraude ou amora no pago, cando se produzan danos na rede e/ou nos equipos do cliente debidos a unha defectuosa configuración dos mesmos ou á súa insuficiente capacidade para soportar os sistemas informáticos indispensables para facer uso do servizo, ou cando a citada interrupción débase a motivos imputables a terceiras persoas e/ou entidades ben de forma intencionada (i.e., sabotaxes …) ou se deban a causas fortuítas (i.e., incidencias na rede eléctrica, climatoloxía adversa …), ou a causas de forza maior, situacións de urxencia extrema, tales como convictos laborais ou peches patronais, guerras, operacións militares, disturbios civís ou calquera outra situación de natureza similar. En particular, 7PLAY non é responsable de ningún xeito das incidencias derivadas das condicións particulares existentes na localización concreta na que se atopa o domicilio do cliente (i.e., 7PLAY non pode garantir ó cliente que o sinal inalámbrico non se vexa interferida por outros dispositivos que utilicen a mesma frecuencia). Así mesmo, tampouco asumirá responsabilidade algunha en relación coas consecuencias que para o cliente poidan derivarse do uso do dispositivo fornecido baixo estas circunstancias.

8.1.2 Garantía dos equipos vendidos: 7PLAY proporcionará unha garantía polos equipos vendidos ó cliente como descrito nestas CGC.


8.2 Compromisos e garantís asumidos polo cliente:

8.2.1 Utilización dos servicios contratados: O cliente comprométese a respectar calquera normativa aplicable na utilización dos servizos contratados, e será responsable con carácter exclusivo, en particular, de calquera infracción de dereitos de propiedade intelectual ou propiedade industrial (patentes, marcas, “copyright” ou outros), intromisión en comunicacións privadas, ataque informático ou acto preparatorio deste, obtención de información confidencial, así como calquera outro acto ilícito ou, en xeral, que cause ou poida causar danos ou prexuízos para 7PLAY ou para terceiros e que se produza con ocasión do uso polo cliente dos servizos contratados, ou do uso do servizo que 7PLAY pon á súa disposición por terceiras persoas e/ou entidades. Considerarase que existe un incumprimento do contrato por parte do cliente se este, ou terceiras persoas, utilizan os servizos contratados de forma que poidan prexudicar a imaxe de 7PLAY, incorren nunha utilización abusiva do servizo que exceda os parámetros habituais do mercado para un uso persoal (por exemplo, descarga masiva) ou cometen calquera das infraccións mencionadas neste contrato. O cliente deberá adoptar as precaucións necesarias a efectos de preservar os seus ficheiros e sistemas informáticos de eventuais accesos non desexados por parte de terceiros. Teniendo en cuenta as características da internet, 7PLAY non se pode responsabilizar da privacidade das mensaxes que o cliente reciba ou transmita a través dos servizos da internet.

8.2.2 Compromiso de permanencia: Cando aplicable, conforme ás tarifas e condicións vixentes e nos casos de compra ou cesión /alugueiro subvencionados ou en condicións vantaxosas para o cliente dos equipos ou terminais, vinculada ou non dita compra ou cesión a un plan de prezos específicos e/ou a aplicación de determinados descontos, o cliente comprométese a permanecer nos servizos contratados con 7PLAY durante o prazo establecido ou comunicado e aceptado por este no momento da contratación (presencial, telefónica e/ou electrónica) e nas condicións detalladas para o efecto. Devandito prazo comeza na data da súa contratación.

​No caso de que o cliente de por terminado o presente contrato respecto de todos ou algún dos servizos contratados antes da finalización do devandito prazo, incumprindo con iso o compromiso asumido, o cliente deberá abonar a 7PLAY a cantidade que se establece no anverso ou que lle foi comunicada e aceptada polo cliente no momento da contratación, todo iso debido á perda das vantaxes postas á súa disposición e que se atopan condicionadas á súa permanencia. Do mesmo xeito sucederá en caso de uso ilícito do servizo, falta de pagamento de consumos, cambio do plan de prezos a outro de menor compromiso de consumo ou con cota menor, supostos nos que deberá pagar a 7PLAY a cantidade que corresponda en función, tanto do compromiso adquirido, como do tempo que reste para cumprir o mesmo, e ata o máximo que se detalla na portada (impostos indirectos non incluídos), todo iso como compensación polo feito de non responder conforme ó pactado e en atención ós beneficios previamente recibidos.

No caso de que 7PLAY non poida prestar o servizo por causas técnicas alleas ó cliente, este deberá proceder á devolución dos equipos e terminais entregados por 7PLAY de conformidade co indicado no apartado 6.3 do presente documento.

8.2.3 Depósito en garantía por cesión de equipos (non remunerado): Cando aplicable, o cliente deberá abonar este depósito de garantía en efectivo unha vez efectuada a contratación do servizo e a correspondente instalación de equipos (tras ser previamente comprobado polo instalador que se cumpren os requisitos técnicos necesarios), como contraprestación pola cesión de equipos ó seu favor por parte de 7PLAY durante a vixencia do contrato. Devandito depósito en garantía será devolto ó cliente no prazo establecido se, calquera que for o motivo de extinción do presente contrato, o cliente así o reclama e efectúa a devolución dos equipos cedidos en bo estado dentro do prazo estipulado, descontándose (no seu caso) o importe das débedas devindicadas e non liquidadas pola provisión do servizo.

Como indicado, naqueles supostos en que i) o cliente non devolva os equipos cedidos dentro do prazo establecido, ou ii) exista evidencias de deterioración ou manipulación dos mesmos, 7PLAY resérvase o dereito de executar esta garantía ó seu favor como indemnización polo incumprimento das obrigacións do cliente, unha vez transcorridos os prazos indicados ou na data anterior en que se tivese constancia destes feitos. Con independencia do anterior, 7PLAY manterá o seu dereito de esixir ó cliente a devolución dos equipos cedidos e realizar con esta finalidade cantas xestións precise para a súa recuperación, incluíndo a súa reclamación por vía xudicial, así como a esixencia das indemnizacións que procedan.

8.2.4 Depósito en garantía para a prestación de servizos (non remunerado): Así mesmo, 7PLAY resérvase o dereito de esixirlle ó cliente a constitución dun depósito en efectivo en garantía para a prestación de servizos, tanto no momento de contratar como durante a vixencia do contrato, se deixase impagada unha ou varias facturas en contratos de abono anteriores ou vixentes con ela, se incorrese de modo reiterado en atrasos no pago das nosas facturas, ou naqueles casos de existencia de fraude detectados de modo certo, todo iso para asegurar o cumprimento do prese nte contrato. A contía do depósito será, respectivamente, a suma do importe das tres últimas facturas impagadas ou facturadas ou, no caso de que fosen menos as facturas, o resultado de multiplicar por tres a última delas. Este depósito de garantía (non remunerado) poderá constituírse, á súa elección, en efectivo ou mediante aval bancario. 7PLAY requiriralle por calquera medio que deixe constancia da súa recepción, outorgándolle un prazo de quince (15) días para a súa constitución ou, no seu caso, abono das cantidades pendentes. A non constitución do depósito no devandito prazo facultará a 7PLAY para levar a cabo a suspensión do servizo. Se, transcorrido un prazo de quince (15) días adicionais desde que o cliente reciba un segundo requirimento, non se constituíse o depósito, 7PLAY poderá darlle de baixa ou desestimar a súa solicitude de alta. Unha vez constituído o depósito por algunha das causas anteriores devolverallo ó cliente, nun prazo de quince (15) días desde que, ou ben se acreditase que nun ano non existiu ningún atraso no pago das facturas, ou ben cando esta teña constancia do pago íntegro das cantidades debidas. Se, existindo débedas pendentes, désese de baixa no servizo ou solicitará o cambio de titularidade, 7PLAY poderá executar ó cliente esta garantía polo total da débeda contraída.

Se pagase todos os recibos, o depósito será devolto integramente. Para o resto dos servizos poderáselle solicitar un depósito ou aval similar ó indicado. Esta garantía poderá ser común aos distintos produtos ou individual respecto de cada un deles.

As garantías manteranse durante a vixencia do contrato e, á extinción deste, 7PLAY devolverallas con dedución, no seu caso, dos importes facturados e non satisfeitos.

9.DEREITOS DO CLIENTE

9.1 Dereito de desconexión. Por outra banda, respecto do servizo de telefonía fixo e móbil, o cliente ten dereito á desconexión de determinados servizos entre os que se inclúen, polo menos, o de chamadas internacionais e o de chamadas a servizos de tarifas superiores, en especial, a servizos de tarificación adicional. Para iso, deberá solicitar ó noso servizo de atención ó cliente a activación do servizo de control de chamadas saíntes, que lle permitirá impedir a realización do tipo de chamadas que elixa, seguindo as instrucións que lle indicará o noso servizo de atención ó cliente.

En calquera caso, se por causas non imputables ó cliente, 7PLAY non procedese á desconexión dos citados servizos nun prazo de dez (10) días desde a súa solicitude, deberá asumir os custos derivados do servizo cuxa desconexión se solicita. Esta desconexión non supoñerá unha remuneración engadida para 7PLAY. A súa desconformidade coa facturación dos servizos de tarificación adicional non poderá dar lugar á suspensión do servizo de telefonía se o cliente paga o importe do mesmo, excluída a remuneración que corresponda ós prestadores de servizos de tarificación adicional.

9.2 Suspensión temporal do produto de telefonía fixa. Así mesmo, o cliente pode solicitar, con quince (15) días de antelación á data desexada, un período de suspensión temporal conforme descrito na cláusula 5.1. das presentes CGC. Neste caso facturarase, no seguinte ciclo de facturación, o saldo pendente e, durante o período temporal de suspensión, as cotas mensuais reduciranse á metade do importe proporcional correspondente ó devandito período.

9.3 Reclamacións. Se o Cliente quere presentar unha reclamación deberá facelo no prazo dun (1) mes desde que coñeza o feito que motiva a mesma, por escrito ó domicilio social facilitado por 7Play, por teléfono no Servizo de Atención ó Cliente 685 211 211 ou por correo electrónico a galicia@7play.es. Recibida a reclamación, 7Play facilitará ó Cliente o número de referencia da mesma. O procedemento para presentar queixas, reclamacións e peticións está dispoñible en www.7play.es. A presentación dunha reclamación non xustifica a falta de pagamento da factura correspondente salvo nos supostos legalmente establecidos. Presentada a reclamación, se o Cliente non recibe resposta satisfactoria no prazo dun (1) mes, poderá dirixirse para reclamar á Xunta Arbitral de Consumo ou á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais, por escrito, a través do teléfono 901336699 ou a páxina web: https://www.usuariosteleco.es, nos tres (3) meses seguintes, sen prexuízo do seu dereito para acudir á vía xudicial.

 

10. DURACIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO

Este contrato ten carácter indefinido, salvo que se produza a súa extinción respecto a os servizos prestados, polas causas xerais amparadas por lei, incluíndose (entre outras) as descritas a continuación:

a) O cliente ten dereito a resolver o contrato en calquera momento mediante comunicación por escrito ó domicilio de 7PLAY que figura neste contrato cunha antelación mínima de dúas (2) días hábiles á data de extinción, ou a través do noso servizo de atención ó cliente. O cliente ten dereito a que se lle facilite un número de referencia que lle permitirá verificar o día da solicitude de baixa e ter constancia da mesma. Se a baixa solicitouse por vía telefónica, poderá así mesmo esixir a remisión dun documento que acredite a súa solicitude. Salvo que sexa por causa imputable ó cliente, 7PLAY non lle facturará as cantidades devindicadas con posterioridade ó prazo de dous (2) días en que debeu producir efecto a baixa. En caso de ofertas condicionadas a un período de permanencia mínimo, se o cliente decide darse de baixa con anterioridade ó prazo establecido, dita baixa supoñerá a perda de vantaxes ou ofertas vinculadas á permanencia.

b) Incumprimento: Se algunha das partes, o cliente ou 7PLAY, incumpre as obrigacións ás que se compromete neste contrato, a outra parte poderá dar por terminado inmediatamente o contrato e interromper os servizos, comunicándoo á parte incumplidora e sen prexuízo da reclamación dos danos e prexuízos causados ou o exercicio doutras accións que lle puidesen corresponder (i.e., mal uso dos servizos por parte do cliente, falta de veracidade dos datos achegados por este etc.)/ etc.). Se o cliente solicita a baixa por existir un incumprimento contractual por parte de 7PLAY, a eficacia da súa solicitude será inmediata e 7PLAY non lle facturará as cantidades que se devindiquen con posterioridade á data da mesma, salvo que exista unha causa imputable ó cliente. A suspensión ou interrupción do servizo por atrasos no pago de facturas, ou na constitución do depósito en garantía, producirase segundo o disposto no apartado correspondente deste contrato. Igualmente, previo cumprimento da lexislación vixente, 7PLAY poderá dar por terminado o presente contrato respecto dalgún ou todos os servizos contratados.

c) 7PLAY poderá dar por terminado en calquera momento o contrato por razóns estritamente técnicas, nos casos nos que: (i) haxa unha solicitude por parte do cliente de cambio de localización da prestación do servizo, ou (ii) se se detecta que existiu unha manipulación ou alteración dos equipos por parte do cliente que causen anomalías ou modificacións no servizo, ou (iii) cando non sexa posible realizar a instalación por non existir os requisitos técnicos necesarios.

d) Finalización do prazo de licénciaa/autorización da CNMC que habilita a 7PLAY para a prestación dos servizos de comunicacións electrónicas obxecto do contrato ou perda de dicha licencia/autorización por calquera causa, sen que diso derívese dereito do cliente a indemnización algunha.

En calquera caso, a terminación do contrato non exonera o cliente de cumprir coas súas obrigacións de pago das cantidades devindicadas polos servizos prestados ata a data sinalada de terminación efectiva, nin da devolución dos equipos que lle foron entregados e instalados en cesión, conforme descrito.

11. ATENCIÓN Ó CLIENTE.

O Cliente conta cun servizo de atención e información a través da área privada en www.7play.es, no servizo de Atención ó Cliente 919 89 22 00, no domicilio social indicado nas presentes Condicións ou por correo electrónico a galicia@7play.es

Adicionalmente, a través da web e o Servizo de Atención ó Cliente 919 89 22 00 o Cliente poderá consultar gratuitamente as zonas de cobertura dos Servizos, así como as tarifas vixentes. As presentes Condicións están publicadas na páxina web antes referida. Cando o Cliente presente unha reclamación, queixa ou realice calquera xestión con incidencia contractual comunicaráselle o número de referencia asignado á mesma. Se a atención da reclamación, queixa ou xestión contractual realizouse por teléfono, o Cliente ten dereito a solicitar un documento que acredite a presentación e o contido da mesma mediante calquera soporte que permita tal acreditación.

 

12. PROTECCIÓN DE DATOS.

Os datos persoais que solicite tanto para a contratación do Servizo como durante a provisión do mesmo serán tratados para poder prestar os servizos contratados polo Cliente a través de 7Play. Os datos obtidos serán mantidos polo Operador e 7Play mentres dure a prestación dos servizos contratados polo Cliente e posteriormente, durante o tempo necesario para atender posibles reclamacións ou responsabilidades derivadas da prestación do devandito servizo e como máximo por seis (6) anos desde a data de baixa do Cliente na compañía.

No caso de que o Operador ou 7Play deban transferir datos persoais do Cliente a un terceiro país fóra da Unión Europea ou que non dispoña dun nivel adecuado de protección de datos recoñecido, este garántelle que asinaría as Cláusulas Contractuais Tipo e, no caso de que sexa necesario, solicitaría con carácter previo, a autorización por parte da Axencia Española de Protección de Datos.

Os datos que se soliciten como consecuencia da contratación do Servizo e os que poidan solicitarse en contratacións posteriores por parte de 7Play pasarán a ser incorporados a un ficheiro de responsabilidade de 7Play, sendo tratados para formalizar a contratación dos servizos que serán prestados polo Operador e proceder á súa facturación en nome de 7Play. Así mesmo, en interese lexítimo, 7Play poderá enviar ó Cliente comunicacións comerciais dos seus servizos e produtos sempre que o Cliente non se opoña a través de protecciondatos@7play.es

7Play manterá os datos dos Clientes mentres dure a relación contractual con este e posteriormente, durante o tempo necesario para atender posibles reclamacións ou responsabilidades derivadas da prestación do devandito servizo.

O Cliente poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación e portabilidade, enviado un escrito coa súa solicitude xunto co seu DNI a 7Play, Rúa Eduardo Guitán, 11, 19002 Guadalaxara, ou a través dun correo a protecciondatos@7play.es. 7Play nomeou un Delegado de Protección de Datos ó que poderá facer chegar calquera cuestión relativa a esta materia mediante o envío dun email protecciondatos@7play.es
O Cliente poderá acceder á Política de Privacidade de 7Play en Política de Privacidade

13. RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

13.1 O Cliente é responsable da custodia, uso dilixente e mantemento da confidencialidade dos contrasinais, claves de acceso ou sistemas de cifrado ou encriptación de comunicacións, que sexan facilitados a ou por 7Play en relación co Servizo. Así mesmo, 7Play infórmalle de que a súa web e a súa área privada constitúen unha contorna segura para realizar as súas operacións con 7Play.

13.2 Uso lícito do servizo. O Cliente comprométese a (a) facer un uso lícito do Servizo non prexudicando dereitos do Operador, 7Play ou terceiros, (b) non obter un beneficio económico pola utilización do servizo distinto do derivado destas Condicións, nin utilizar a súa condición de Cliente para levar a cabo unha actividade empresarial, profesional ou económica cuxo obxecto sexa revender o servizo prestado polo Operador ou explotar o servizo para outros fins en calquera forma.

O incumprimento ou a apreciación obxectiva, por parte de Operador e/ou 7Play, do risco de incumprimento das obrigacións anteriormente citadas, supoñerá a suspensión cautelar do Servizo e no seu caso a resolución do Contrato. O Cliente autoriza a Operador a utilizar ferramentas de filtrado ou outras medidas de seguridade que garantan os seus dereitos e eviten a fraude ou o uso ilícito ou irregular do Servizo.

​Prohíbese o uso do Servizo de forma contraria á boa fe e en particular, a modo enunciativo non limitativo:

a) A utilización que resulte contraria ás leis españolas ou que infrinxa os dereitos de terceiros.

b) A publicación ou transmisión de calquera contido que a xuízo de Operador resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racista, xenófobo, difamatorio ou, contrario en calquera outra medida, á dignidade dos dereitos das persoas.

c) Os cracks, números de series de programas ou calquera outro contido que vulnere os dereitos de propiedade intelectual de terceiros.

d) A recollida e/ou utilización de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso, ou contravindo o disposto na lexislación de protección de datos persoais vixente no momento.

e) A utilización dos Servizos con fins de envío de comunicacións comerciais non solicitadas, así como o envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores alleos. Sen prexuízo de calquera outras obrigacións, o Cliente non poderá utilizar o Servizo para prestar servizos de telemarketing (teleconcertación, prospección telefónica e televenta), cibercafés, revenda a terceiros, envío masivo de faxes ou outros similares, nin poderá realizar conexións a través de routers ou calquera outro soporte físico complementario que mediante software ou hardware permita o redireccionamiento ou levantamento da liña de conexión.

7Play e/ou o Operador informan o Cliente de que tratarán os datos persoais ós que teña acceso como consecuencia da provisión do Servizo co fin de investigar e previr a fraude.

 

Condicións xerais de Instalación de servizo fixo vixentes 23 maio de 2022.