Política de Privacidade

Poñemos á súa disposición a presente Política de Privacidade coa finalidade de informarlle detalladamente sobre como tratamos os seus datos persoais e protexemos a súa privacidade e a información que nos proporciona.

Se, no futuro, introducísemos modificacións nesta Política de Privacidade, comunicarémosllo a través desta páxina web ou por outros medios, de modo que poida vostede coñecer as novas condicións de privacidade que se adopten.

Informámoslle a continuación, en forma de preguntas e respostas, das condicións nas que a nosa entidade trata os seus datos persoais:

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: 7Play Holdings, SL

CIF: B10756427

Domicilio social: Camiño das Ceudas 2 Bis, 28232, Las Rozas (Madrid)

Teléfono: +34 919 89 22 00

Correo electrónico: info@7play.es

 

Contacto para cuestións relacionadas co tratamento de datos persoais

Para calquera cuestión relativa ao tratamento de datos persoais pode vostede dirixirse ao seguinte correo electrónico: protecciondatos@7play.es.

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite cos seguintes fins:

 • A xestión da relación co cliente e a facturación e cobranza dos servizos. A subministración dos datos con este fin por parte dos nosos clientes é obrigado, impedíndose noutro caso o cumprimento do contrato.
 • A xestión das relacións cos nosos provedores, así como a facturación e pago dos servizos. Con este fin, é obrigatorio que o provedor nos facilite os seus datos, xa que, en caso contrario, non podería executarse o contrato.
 • Canalizar as solicitudes de información, suxestións e reclamacións que nos poida facer chegar, contactar co remitente da información, dar resposta á súa petición ou consulta e facer un seguimento posterior. O feito de facilitar os datos con este fin é voluntario, aínda que, en caso de non facelo, non se poderá responder á solicitude, consulta ou reclamación. Por tanto, a comunicación dos seus datos persoais para estes efectos é un requisito necesario para que podamos atender esas peticións.
 • O envío de comunicacións comerciais dos nosos produtos ou servizos. Se vostede é o noso cliente, remitirémoslle ditas comunicacións, salvo que manifeste a súa vontade en contra marcando a correspondente casa no momento de facilitar os seus datos ou, con posterioridade, comunicándonolo a través de calquera medio.
 • Pola contra, se vostede non chega a contratar os nosos produtos ou servizos, non lle remitiremos información comercial, salvo que nos autorice expresamente a iso. A autorización é voluntaria e a súa negativa só tería como consecuencia que vostede non recibiría ofertas comerciais dos nosos produtos ou servizos.En relación co envío das referidas comunicacións, en base á información facilitada, podemos elaborar perfís comerciais, para ofrecerlle os produtos e servizos que mellor se axusten aos seus intereses. Respecto diso, no mencionado ámbito da elaboración de perfís comerciais, informámoslle de que levarán a cabo tratamentos dos seus datos que darán lugar a decisións automatizadas. A lóxica aplicada nas devanditas decisións é unha valoración das súas preferencias nos servizos de televisión-contidos audiovisuais contratados e visualizados, adaptando as comunicacións promocionais e comerciais ás mesmas. As consecuencias e importancia do devandito tratamento automatizado para o interesado de ningún xeito implicarán para este efectos xurídicos ou lle afectarán en modo similar, podendo opoñerse ao tratamento de elaboración de perfís en calquera momento que o desexe.
 • No caso de que nos remita o seu CV, tratarémolo para dispoñer de información daquelas persoas que desexan facer prácticas e/o traballar connosco con obxecto de poder levar a cabo os correspondentes procesos de selección de persoal.
 • No caso de que se faga amigo ou seguidor noso en redes sociais, trataremos os seus datos para manterlle informado das nosas actividades e promocións a través de devanditas canles. O feito de facilitar os datos con este fin é voluntario, aínda que, en caso de non facelo, non poderá ser amigo ou seguidor noso na correspondente rede social. As categorías de datos que se tratan con este fin son datos identificativos.

​​

Durante canto tempo trataremos os seus datos?

Só conservamos os seus datos polo período de tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foron recolleitos, dar cumprimento ás obrigacións legais que nos veñen impostas e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados.

Os datos para a xestión da relación cos clientes e provedores e a facturación e cobranza dos servizos serán conservados con ese fin durante todo o tempo en que o contrato estea vixente. Unha vez finalizada dita relación, no seu caso, os datos poderán ser conservados durante o tempo esixido pola lexislación aplicable e ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas do contrato.

Os datos para o envío de comunicacións comerciais dos nosos produtos ou servizos (incluídos os datos para a elaboración de perfís no ámbito da mercadotecnia) serán conservados indefinidamente, ata que, no seu caso, vostede maniféstenos a súa vontade de suprimilos ou o seu desexo de deixar de recibir as devanditas comunicacións.

Os datos de potenciais clientes que non cheguen a contratar os nosos produtos ou servizos e que non desexen recibir información comercial, serán suprimidos cando se confirme que non levará a cabo a contratación. No caso de que, da previa relación entre as partes, aínda non consumada, puidese ocasionar eventuais responsabilidades, os datos conservaranse ata que estas prescriban.

Os datos tratados para atender solicitudes, peticións, consultas ou reclamacións serán conservados durante o tempo necesario para dar resposta a elas e dalas por definitivamente pechadas. Posteriormente, serán conservados a modo de histórico de comunicacións durante un prazo dun ano, salvo que vostede solicite a súa supresión antes.

Os datos que nos facilite ou que obteñamos para tomar parte nun concreto proceso de selección de persoal aberto serán conservados ata que devandito proceso conclúa e cancelados despois, salvo que o candidato resulte seleccionado, nese caso incorporaranse á súa ficha de empregado. Se os candidatos que non resulten seleccionados desexan que conservemos os seus CV para futuros procesos de selección, deberán solicitalo expresamente a través de correo electrónico. Neste último caso, así como cando vostede facilítenos o seu CV de forma espontánea, simplemente para que o teñamos en conta en futuros procesos de selección, os datos conservaranse por un máximo dun ano desde a última actualización. Debe vostede manter actualizados os datos persoais que nos forneza; en especial, os relativos a formación e experiencia profesional.

En ocasións, durante os procesos de selección, pode acudirse a portais de emprego para buscar candidatos que se adecúen aos perfís profesionais que nos resulten de interese, con suxeición ás Políticas de Privacidade das devanditas plataformas. As categorías de datos persoais tratados nestes casos son as seguintes: datos identificativos, datos de características persoais, datos de detalles de emprego, datos académicos e profesionais e calquera outra información que o candidato publicase no portal de emprego ou incluído no seu CV.

Os datos facilitados a través de redes sociais serán conservados mentres vostede permaneza como amigo ou seguidor noso na correspondente plataforma.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato de abonado segundo os termos e condicións que constan na copia deste que lle foi remitida por correo electrónico.

A oferta prospectiva de produtos e servizos aos nosos clientes ten como base a satisfacción do interese lexítimo empresarial consistente en poder ofrecerlles a contratación doutros produtos ou servizos e conseguir así a súa fidelización. Devandito interese lexítimo recoñécese pola normativa legal aplicable (Regulamento Xeral de Protección de Datos), que permite expresamente o tratamento de datos persoais sobre esa base legal con fins de mercadotecnia directa. Con todo, lembrámoslle que ten vostede dereito a opoñerse a este tratamento dos seus datos, podendo facelo por calquera dos medios previstos nesta cláusula.

A oferta prospectiva de produtos e servizos a quen, mostrando interese naqueles, non son ou non chegaron a converterse nos nosos clientes, ten como base o consentimento do interesado. Devandito consentimento é revocable en calquera momento, sen que iso teña máis consecuencias que deixar de recibir a publicidade e sen que iso afecte os tratamentos de datos realizados con anterioridade.

O tratamento de datos persoais para a resposta ás súas solicitudes de información, peticións, consultas e reclamacións ten como base o consentimento da persoa interesada. Pode retirarse devandito consentimento en calquera momento, aínda que iso non afectará á licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade.

A base legitimadora do tratamento dos CV que vostede nos remita ou que obteñamos de plataformas de emprego para un concreto proceso de selección de persoal aberto é a existencia dunha relación precontractual. Adicionalmente, poida que solicítense máis datos durante as entrevistas ou procesos de selección, cuxo tratamento ten o mesmo fundamento.

A base legal para o tratamento dos datos contidos no seu CV, cando nos pedira que o conservemos tras un proceso de selección ou que nos remitira vostede de forma espontánea, é o seu consentimento, podendo revogarse en calquera momento. Con todo, os tratamentos de datos efectuados con anterioridade non perderán a súa licitud polo feito de que o consentimento se haxa revogado.

Os datos facilitados a través de redes sociais serán tratados sobre a base xurídica do seu consentimento, podendo revogalo en calquera momento, aínda que iso non afectará á licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Os datos serán comunicados ás seguintes entidades:

 • As Administracións Públicas competentes, incluídos xuíces e tribunais, nos casos previstos na Lei e para os fins nela definidos.
 • As entidades financeiras a través das que se articule a xestión de cobranzas e pagos.
 • As restantes empresas do noso Grupo: Antenas e Sistemas de Comunicacións S.L., Ensinca Networks S.L., 7Play Servizos Integrados S.L.U., Segurguad SdC, S.A., Duo Telecomunicacións, S.L.Ou e E-Telecom Segria, S.L., Tecavicas, S.L.

A finalidade desta cesión é a xestión centralizada das nosas actividades e o cumprimento de fins administrativos internos, incluído o tratamento de datos persoais de clientes ou empregados.

Aínda que non se trata dunha cesión de datos, pode ser que terceiras empresas, que actúan como provedores nosos, accedan á súa información para levar a cabo o servizo. Estes encargados acceden aos seus datos seguindo as nosas instrucións e sen que poidan utilizalos para unha finalidade diferente e mantendo a máis estrita confidencialidade e en base a un contrato no que se comprometen a cumprir as esixencias da vixente normativa en materia de protección de datos persoais.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que lle conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

Nas condicións previstas no Regulamento Xeral de Protección de Datos, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou o seu portabilidad, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Se vostede outorgou o consentimento para algunha finalidade específica, ten dereito a retiralo en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Nestes supostos deixaremos de tratar os datos ou, no seu caso, deixaremos de facelo para esa finalidade en concreto, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Ademais, a normativa en materia de protección de datos permite que poida opoñerse a ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando cumpra.

Os antedichos dereitos caracterízanse polo seguinte:

 • O seu exercicio é gratuíto, salvo que se trate de solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas (p. ex., carácter repetitivo), nese caso poderá cobrarse un canon proporcional aos custos administrativos soportados ou negarse a actuar.
 • Pode exercer os dereitos directamente ou por medio do teu representante legal ou voluntario.
 • Débese responder á súa solicitude no prazo dun mes, aínda que, se se ten en conta a complexidade e número de solicitudes, pódese prorrogar o prazo noutros dous meses máis.
 • Temos a obrigación de informarlle sobre os medios para exercitar estes dereitos, os cales deben ser accesibles e sen poder denegarlle o exercicio do dereito polo só motivo de optar por outro medio. Se a solicitude preséntase por medios electrónicos, a información facilitarase por estes medios cando sexa posible, salvo que nos solicite que sexa doutro xeito.
 • Se, por calquera motivo, non se dese curso á solicitude, informarémoslle, como moi tarde nun mes, das razóns diso e da posibilidade de reclamar #ante unha Autoridade de Control.

A fin de facilitar o exercicio dos referidos dereitos, facilitámoslle a continuación as ligazóns ao formulario de solicitude de cada un deles:

​​Todos os dereitos mencionados poden exercerse a través dos medios de contacto que figuran ao principio desta cláusula.

En todos os casos, deberá acreditar a súa identidade acompañando fotocopia ou copia escaneada, do seu DNI ou documento equivalente, ou ben documento acreditativo da representación, se o dereito exércese mediante representante.

Todos os dereitos mencionados poden exercerse a través dos medios de contacto coa entidade que figuran ao principio desta cláusula.

Fronte a calquera vulneración dos seus dereitos, especialmente cando vostede non obtivese satisfacción no seu exercicio, pode presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es), ou outra autoridade de control competente. Tamén pode obter máis información sobre os dereitos que lle asisten dirixíndose aos devanditos organismos.

Como protexemos os seus datos persoais?

Temos o firme compromiso de protexer os datos persoais que tratamos. Utilizamos medidas, controis e procedementos de carácter físico, organizativo e tecnolóxico, razoablemente fiables e efectivos, orientados a preservar a integridade e a seguridade dos seus datos e garantir a súa privacidade.

Ademais, todo o persoal con acceso aos datos persoais foi formado e ten coñecemento das súas obrigacións con relación aos tratamentos dos seus datos persoais.

No caso dos contratos que subscribimos cos nosos provedores incluímos cláusulas nas que se lles esixe manter o deber de secreto respecto a os datos de carácter persoal aos que tivesen acceso en virtude do encargo realizado, así como implantar as medidas de seguridade técnicas e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas e servizos de tratamento dos datos persoais.

Todas estas medidas de seguridade son revisadas de forma periódica para garantir a súa adecuación e efectividade.

Con todo, a seguridade absoluta non se pode garantir e non existe ningún sistema de seguridade que sexa impenetrable polo que, no caso de calquera información obxecto de tratamento e baixo o noso control vísese comprometida como consecuencia dunha brecha de seguridade, tomaremos as medidas adecuadas para investigar o incidente, notificalo á Autoridade de Control e, no seu caso, a aqueles usuarios que se puideron ver afectados para que tomen as medidas adecuadas.

Cal é a súa responsabilidade como titular dos datos?

Ao facilitarnos os seus datos persoais, a persoa que o faga garante que é maior de 14 anos e que os datos facilitados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados.

Para estes efectos, o interesado responde da veracidade dos datos e deberaos manter convenientemente actualizados de modo que respondan á súa situación real, facéndose responsable dos datos falsos e inexactos que puidese proporcionar, así como dos danos e prexuízos, directos ou indirectos, que puidesen derivarse.

Se vostede facilita datos de terceiros, asume a responsabilidade de informarlles previamente de todo o previsto no artigo 14 do Regulamento Xeral de Protección de Datos nas condicións establecidas no devandito precepto.

Como obtivemos os seus datos?

Naqueles casos en que o rexistro de usuario efectúase mediante redes sociais, os datos persoais que trataremos procederán da rede social de que se trate, á que, previamente, o interesado facilitaría devanditos datos para os fins previstos nos seus correspondentes políticas de privacidade. As categorías de datos que solicitaremos desde a rede social de que se trate son as que figuran no noso formulario de rexistro e que vostede facilitase á devandita rede social. Se, para proceder ao rexistro na nosa web, fosen imprescindibles máis datos dos fornecidos pola rede social, deberá cumprimentalos adicionalmente no noso formulario de rexistro, con suxeición ás condicións de privacidade previstas nesta Política.